PRIVAATSUSTINGIMUSED JA KÜPSISTE POLIITIKA

See leht kasutab küpsiseid. Jätkates selle lehe sirvimist, nõustute meie küpsiste kasutamisega. Privaatsustingimused ja küpsiste poliitika

Privaatsustingimused

 1. Käesolevad privaatsustingimused (edaspidi Tingimused) sätestavad andmesubjekti isikuandmete töötlemise korra, sealhulgas isikuandmed, milliseid Topauto AS töötleb, Topauto AS poolt isikuandmete töötlemise alused, põhimõtted ja eesmärgid, andmesubjekti õigused ja Topauto AS kohustused isikuandmete töötlemisel ning turvameetmed isikuandmete kaitseks.
 2. Isikuandmete vastutav töötleja on Topauto AS (edaspidi Topauto AS), registrikood 10001166, aadress Haigru tn 9a, Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10615, e-post: topauto@topauto.ee.
 3. Andmesubjekt on füüsiline isik, sealhulgas juriidilise isiku füüsilisest isikust esindaja, kelle isikuandmeid Topauto AS töötleb (edaspidi Andmesubjekt).
 4. Topauto AS on määranud isikuandmete kaitse küsimuste eest vastutava kontaktisiku: Kärt Parbo, e-post: kart.parbo@topauto.ee, telefon +372 667 5550; +372 530 00966.
 5. Topauto AS võib volitada Andmesubjekti isikuandmeid töötlema teisi isikuid või asutusi (edaspidi Volitatud töötleja) tingimusel, et sellise Volitatud töötlejaga on Topauto AS sõlminud lepingu, mille kohaselt on Volitatud töötleja kohustatud töödeldavad isikuandmed konfidentsiaalsuses hoidma ning tagama õigusaktidest tulenevate Volitatud töötlejale laienevate kohustuste täitmine.  Volitatud töötlejate nimed ja kontaktandmed teeb Topauto AS Andmesubjektile kättesaadavaks Andmesubjekti taotluse alusel. Käesoleva nõusoleku andmise hetkel on Volitatud töötlejateks:
  • Hyundai Motor Finland OY  -  registrikood 1633733-7, aadress Kellokukantie 2, 01300 Vantaa, Finland, e-post: info@hyundai.fi;
  • VV-Auto Group OY - Tikkurilantie 123,  FI-01530 Vantaa, Finland, telefon: +358 40 772 8007,
  • MAILBOW OÜ   -   registrikood 11660774; Pärnu maantee 160, Tallinn  11317, telefon: 666 7666; e-post: info@mailbow.net.
 6. Volitatud töötlejate või nende andmete muutudes täiendatakse seda nimekirja mõistliku aja vältel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates andmete muutumisest.

Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

 1. Topauto AS töötleb (sealhulgas kogub, salvestab ja säilitab) isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
  • Andmesubjektiga sõlmitud lepingu täitmiseks;
  • Andmesubjektile kaupade pakkumiseks ja teenuste osutamiseks;
  • Topauto AS sisese müügistatistika koostamiseks;
  • turundus- ja tarbijaharjumuste ning kliendirahulolu uuringute koostamiseks;
  • otseturustuse korraldamiseks;
  • muudeks Topauto AS poolt Andmesubjektiga sõlmitud lepingu eesmärkide saavutamiseks, sealhulgas Topauto AS poolt pakutavate kaupade ja teenuste arendamiseks ja kvaliteedi parandamiseks vajalikeks toiminguteks.
 2. Isikuandmete töötlemise alused on:
  • Andmesubjekti nõusolek;
  • seadused ja muud õigusaktid.
 3. Topauto AS säilitab Andmesubjekti isikuandmeid Andmesubjekti ja Topauto AS vahelisest lepingust tulenevate kohustuste täitmiseni või lepingulise suhte lõppemiseni või kuni Topauto AS-le seadusest tuleneva andmete säilitamise kohustuse lõppemiseni. 

Isikuandmed, mida töödeldakse

 1. Topauto AS töötleb muuhulgas järgimisi Andmesubjekti isikuandmeid:
  • Andmesubjekti andmed (nimi, sünniaeg, isikukood, isikut tõendava dokumendi number, kehtivusaeg);
  • Andmesubjekti kontaktandmed (nimi, aadress, e-post, telefoninumber);
  • Andmesubjekti sugu, rahvus;
  • Andmesubjekti valduses  oleva sõiduki andmed ( mark, modifikatsioon, tehasetähis - VIN kood, väljalaske aasta, hooldusajalugu, tehnilised näitajad)
  • muud Andmesubjekti ja Topauto AS vahel lepingueelsete läbirääkimiste ja/või sõlmitud lepingu täitmise käigus saadud Andmesubjekti andmed.
 2. Andmesubjekt annab nõusoleku nii selliste Andmesubjekti isikuandmete töötlemise kohta, mille Topauto AS on saanud Andmesubjektilt endalt, kui ka Andmesubjekti selliste isikuandmete kohta, mille Topauto AS on saanud kolmandatelt isikutelt.
 3. Andmesubjekt on kohustatud viivitamatult informeerima Topauto AS-i kõigist isikuandmete muudatustest võrreldes Andmesubjekti ja Topauto AS vahel sõlmitud lepingutes või Topauto AS-le esitatud dokumentides Andmesubjekti poolt esitatud isikuandmetega.

Isikuandmete salvestamine ja säilitamine

 1. Topauto AS salvestab ja säilitab kõik Andmesubjekti poolt esitatud isikuandmed tingimustel, mis vastavad käesolevates Tingimustes ja asjakohastes õigusaktides sätestatud põhimõtetele ja nõuetele.
 2. Topauto AS-l on õigus salvestada ka kõik sidevahendi (nt telefon, e-post) teel antud korraldused, samuti muud toimingud, mida Andmesubjekt on teinud, ning vajadusel kasutada neid salvestisi korralduste või muude toimingute tõendamiseks ja/või taasesitamiseks ning muude käesolevates Tingimustes sätestatud isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks.

Andmete edastamine kolmandatele isikutele

 1. Topauto AS võib edastada Andmesubjekti isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele:
  • Topauto AS koostöö- ja äripartnerid;
  • Topauto AS tegevusega seotud advokaadid ning muud nõustajad;
  • muud isikud, kellele Topauto AS võib või on kohustatud Andmesubjekti isikuandmeid avaldama Topauto AS-le seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.
 2. Topauto AS ei edasta Andmesubjekti puudutavaid isikuandmeid ühelegi nõusolekus nimetamata kolmandale isikule, välja arvatud juhul, kui selline õigus või kohustus tuleneb Topauto AS-le seadusest.
 3. Topauto AS nõuab isikutelt, kellele Tingimuste alusel isikuandmeid edastatakse või avalikustatakse, Topauto AS poolt määratud turva- ja konfidentsiaalsusreeglite täitmist.

Andmesubjekti õigused

 1. Andmesubjektil on õigus igal ajal saada teavet töödeldavate isikuandmete ja nende kasutamise kohta või nõuda nende muutmist.
 2. Andmesubjekti vastavasisulisel taotlusel kohustub Topauto AS Andmesubjektile teatavaks tegema Andmesubjekti isikuandmed ning nende töötlemist puudutava teabe, sealhulgas töötlemise eesmärgid; isikuandmete koosseisu ja allikad; kolmandad isikud või nende kategooriad, kellele isikuandmete edastamine on lubatud; kolmandad isikud, kellele tema isikuandmeid on edastatud; isikuandmete töötleja või tema esindaja nime ning isikuandmete töötleja aadressi ja muud kontaktandmed. Topauto AS kohustub andma Andmesubjektile teavet ja väljastama nõutavad isikuandmed või põhjendama andmete väljastamisest või teabe andmisest keeldumist vastavasisulise taotluse saamisest alates viie (5) tööpäeva jooksul. 
 3. Andmesubjektil on õigus igal ajal õigus nõuda teda puudutavate ebaõigete isikuandmete viivitamatut parandamist, sealhulgas mittetäielike isikuandmete parandamist.
 4. Andmesubjektil on õigus saada teda puudutavaid isikuandmeid, mida ta on Topauto AS-le esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale, ilma et Topauto AS seda takistaks.
 5. Andmesubjektil on õigus igal ajal keelata teda käsitlevate andmete töötlemine tarbijaharjumuste uurimiseks või otseturustuseks ja andmete üleandmine kolmandatele isikutele, kes soovivad neid kasutada tarbijaharjumuste uurimiseks või otseturustuseks.
 6. Andmesubjektil on õigus igal ajal oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust, samuti ei mõjuta nõusoleku tagasivõtmine Andmesubjekti isikuandmete töötlemist osas, milles isikuandmete töötlemine toimub seaduse alusel.
 7. Andmesubjektil on õigus nõuda tema isikuandmete töötlemise piiramist või lõpetamist, isikuandmete avalikustamise või neile juurdepääsu võimaldamise lõpetamist või kogutud isikuandmete kustutamist või sulgemist, kui isikuandmete töötlemine ei ole õigusaktide kohaselt lubatud.
 8. Andmesubjektil on õigus nõuda Topauto AS-lt  isikuandmete töötlemise piiramist muu hulgas juhul, kui:
  • Andmesubjekt vaidlustab isikuandmete õigsuse, ajaks, mis võimaldab Topauto AS-l isikuandmete õigsust kontrollida;
  • isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid Andmesubjekt ei taotle isikuandmete kustutamist, vaid kasutamise piiramist;
  • Topauto AS ei vaja isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel, kuid need on Andmesubjektile vajalikud õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.
 9. Andmesubjektil on õigus nõuda, et Topauto AS kustutaks põhjendamatu viivituseta teda puudutavad isikuandmed ja Topauto AS on kohustatud kustutama isikuandmed põhjendamatu viivituseta muu hulgas juhul, kui:
  • isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud või muul viisil töödeldud;
  • Andmesubjekt võtab töötlemiseks antud nõusoleku tagasi ning puudub muu õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks;
  • isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;
  • isikuandmed tuleb kustutada selleks, et täita Topauto AS suhtes kohaldatava liidu või liikmesriigi õigusega ette nähtud juriidilist kohustust.
 10. Topauto AS kohustub Andmesubjekti isikuandmete parandamise, kustutamise või isikuandmete  töötlemise piiramise korral viivitamata teavitama sellest kolmandaid isikuid, kellelt isikuandmed saadi või kellele isikuandmeid edastati, kui see on tehniliselt võimalik ega too kaasa ebaproportsionaalselt suuri kulutusi.
 11. Andmesubjekt kohustub esitama kõik isikuandmeid puudutavad taotlused ja nõuded elektrooniliselt digitaalallkirjastatuna e-postiaadressil topauto@topauto.ee või omakäeliselt allkirjastatuna aadressil Haigru tn 9a, Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10615.

Topauto AS kohustused

Topauto AS on kohustatud isikuandmeid töötlema, sealhulgas isikuandmeid koguma, edastama ja säilitama, käesolevates Tingimustes ja muudes isikuandmete töötlemisega seonduvates Topauto AS eeskirjades ning isikuandmete kaitse seaduses ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määruses (EL) nr 2016/679 ja teistes asjakohastes õigusaktides sätestatud korras, eesmärkidel ja tingimustel.

Isikuandmete kaitse meetmed

 1. Topauto AS järgib oma tegevuses isikuandmete kaitse põhimõtteid ning teeb kõik endast oleneva, et isikuandmete töötlemine, sealhulgas isikuandmete kogumine, edastamine, ja säilitamine, toimuks viisil, mis tagab isikuandmete turvalisuse ja konfidentsiaalsuse vastavalt isikuandmete olemusele, sealhulgas rakendab isikuandmete turvalise töötlemise tagamiseks asjakohaseid tehnilisi ja korralduslike meetmeid.
 2. Juhul, kui leiab aset Andmesubjekti isikuandmetega seotud rikkumine, mis kujutab endast tõenäoliselt suurt ohtu Andmesubjekti õigustele ja vabadustele, kohustub Topauto AS Andmesubjekti põhjendamatu viivituseta teavitama isikuandmetega seotud rikkumisest, sealhulgas kirjeldama rikkumise laadi, rikkumise võimalikke tagajärgi ning meetmeid, mis on võetud kasutusele rikkumise kõrvaldamiseks, samuti teavitama Andmesubjektile asjakohast teavet omava isiku kontaktandmed.

Andmesubjekti õiguste kaitse

 1. Kui Andmesubjekt leiab, et Topauto AS on tema isikuandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega Topauto AS poole.
 2. Andmesubjektil on lisaks igal ajal õigus tema õiguste rikkumise korral pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (aadress: Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, telefon: 627 4135, e-post: info@aki.ee) või pädeva kohtu poole.
 3. Andmesubjektil on õigus pöörduda isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimustega Topauto AS  (registrikood 10001166) poole telefonil 667 5500, e-posti aadressil topauto@topauto.ee või aadressil Haigru tn 9a, Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10615.

Lõppsätted

Topauto AS-l on õigus käesolevaid Tingimusi ühepoolselt muuta arvestades asjaomastest õigusaktidest tulenevaid nõudeid.  

Küpsised

Topauto veebileht kasutab küpsiseid. Küpsis on väike tekstifail, mille veebileht salvestab teie arvutisse või mobiiliseadmesse, kui te meie lehte külastate. Küpsis ei sisalda isikuandmeid ning selle kaudu ei ole võimalik üksikuid külastajaid tuvastada. Küpsiseid kasutatakse veebilehe külastajate arvu ja  tegevuste statistiliseks jälgimiseks ning veebilehe funktsioonide kasutamiseks, veebilehe kasutajapõhise sisu esitamiseks. Kogutud andmeid kasutatakse näiteks ka veebilehe arendamiseks, reklaamitulemuste jälgimiseks ja reklaami suunamiseks väljapoole meie veebilehte. Nii ei pea te andmeid iga kord uuesti sisestama, kui meie lehele tagasi tulete või lehekülgi sirvite. Küpsiste seaded on seadme- ja veebilehitsejapõhised.

Küpsised, mida kasutame

 • Hädatarvilikud küpsised: need küpsised on esmatähtsad selleks, et meie leht toimiks ja Te saaksite sellel ringi liikuda ning selle võimalusi kasutada. Ilma nende esma tarvilike küpsisteta, ei pruugi me olla võimelised pakkuma kindlaid teenuseid ja võimalusi ning meie leht ei pruugi töötada nii sujuvalt nagu me sooviksime.
 • Google Analytics: analüütiline küpsis, millega kogutakse analüütilisi andmeid veebilehe külastajate kohta. Andmeid võidakse kasutada ka reklaami suunamiseks Google’i reklaamivõrgustikus.
 • Google Tag Manager: tööriist, mis võimaldab veebilehel kolmanda osapoole skriptide tõhusat käsitsemist.
 • Giosg Live Chat: rakendus, mille abil pakume veebilehel kiirsuhtluse võimalust.

Kolmandate isikute küpsised

Meie veebilehel võib esineda sisu, linke ja kontakte kolmandate isikute veebilehtedele ning sotsiaalmeedia suhtluspluginaid seoses meie veebilehel sisalduvate näiteks Facebooki ja YouTube’i videotega. Kolmandate isikute rakendustes kohaldatakse kõnealuse isiku enda andmekaitseavaldust, millega võid tutvuda kõnealuse isiku teenuse kasutamisel.

Küpsistest saadava teabe kasutajad

Eespool mainitud küpsiste kaudu kogutud andmeid kasutab Topauto AS ja  edasimüüjad ning eraldi välja valitud veebilehtede arendamise, analüüsi ja reklaamiga tegelevad allhankijad.

Kuidas küpsiseid kontrollida?

Võite küpsiseid kontrollida ja/või kustutada vastavalt oma soovile. Saate kustutada kõik juba teie arvutis olevad küpsised ning enamikke brausereid saate seadistada selliselt, et küpsiste paigaldamine oleks tõkestatud. Sellisel juhul võite aga olla sunnitud kohandama teatavaid eelistusi käsitsi iga kord, kui veebilehte külastate. Küpsiste keelamisel ei pruugi kõik veebilehe funktsioonid täielikult toimida.

Töölaua versioon